Werking en structuur

Structuur :

De statuten van de club laten een grote flexibiliteit toe in het structureren van de club. Het doel is steeds een zo hoog mogelijke graad van samenwerking en communicatie te bereiken, aangepast aan de interne en externe omstandigheden.

Het VCIB heeft 14 jaar lang  een structuur gekend, gebaseerd op de provinciale afdelingen. In elke provincie werden er “fysieke” maandelijkse werkvergaderingen gehouden. De opleidingscursussen hadden – gedurende 3 volledige zaterdagen – plaats in Oostakker-Gent.

De communicatie en informatiedistributie werd echter al jaren via email of andere digitale kanalen verzorgd.

  • Digitale werkvergaderingen en opleidingscursussen :

Door die digitale gerichtheid was het mogelijk om bij het uitbreken van de corona-pandemie snel in te spelen op de strenge regels van de sociale contact-beperkingen.  Binnen de maand hadden we een volledig aangepaste structuur op stapel staan. Dank zij de professionele ervaring van sommige leden werden de werkvergaderingen voortaan  op het ZOOM-platform gebracht. Voorheen waren de werkvergaderingen op maandelijkse basis per provincie (elke week in een andere provincie), maar nu kunnen alle leden uit elke provincie op wekelijkse basis de werkvergaderingen volgen en zo viermaal frequenter op de hoogte gebracht worden van de laatste beursontwikkelingen.

De deelnemers kunnen de uiteenzettingen met PowerPoint-slides op hun eigen thuisscherm meevolgen. Dat “directe schermbeeld” en “het ongestoorde thuisgevoel” laten een veel hogere concentratie toe. Je hoeft je ook helemaal niet meer te verplaatsen, je hebt geen tijdverlies meer en ook geen restaurantkosten. Je ontvangt een “deelnemings-link” per email die je simpelweg aanklikt en je bent “in de meeting-ruimte”. Je hoeft zelf niets te installeren. Je kan volledig “interactief” deelnemen, vragen stellen of verduidelijkingen formuleren.

Na 12 jaar “fysieke” meetings wordt ook de volledige cursussenreeks van de VCIB-beursopleiding voortaan uitsluitend gedoceerd via interactieve ZOOM-video-conferencies. We hebben momenteel al de ervaring van 14 complete tele-beursopleidingen van telkens 6 avondsessies (18.00u tot 22.00u) i.p.v. 3 loodzware volle zaterdagen van 8 uren.

Het overgrote deel van de leden is zo bijzonder enthousiast over de kwaliteit en het comfort van dit interactief afstandswerken, dat ook besloten werd deze werkstructuur voortaan aan te houden als standaard. Jaarlijks zullen wel nog een tweetal fysieke algemene clubbijeenkomsten worden gepland om het sociale aspect te bevorderen.

Zo kunnen we nu voluit onze naam eer aan doen: “Vlaams Centrum voor INTERNET-BELEGGERS”. Dit bewijst dat een crisismoment soms de aanzet kan zijn van een nieuw tijdperk in een clubgeschiedenis.

  • Digitale team-meetings

Vroeger werd al wel eens een poging ondernomen om per provincie ook kleine werkteams van enkele leden te activeren, maar dat lukte niet overal. Sedert we nu vertrouwd zijn met de ZOOM-meetings werd het plots veel eenvoudiger om tele-meetings te houden in kleine groepjes. Momenteel zijn al meerdere 10 teams heel actief om aandelen te “screenen”, fundamentele informatie per sector op te zoeken of nieuwe methodische benaderingen uit te testen. Zo’n kleine samenspraken bevorderen ook het sociale aspect en de vriendschapsbanden tussen de leden. Je kan als het ware -binnen de contouren van de club- je eigen beleggingsteam oprichten met je eigen vrienden en kennissen.

Elke woensdag houden de team-leiders gezamenlijk een voorbereidende tele-bijeenkomst, aansluitend aan de wekelijkse ledenwerkvergadering. Zo kunnen de teamrealisaties onmiddellijk volledig geïntegreerd worden in de clubwerking.

  • Statutaire leiding

De organisatie van de club is vlak en heel direct. De voorzitter leidt de club en organiseert de tele-meetings. Een kleine groep van adviseurs staat hem bij met beleggingsadviezen. Elk lid kan direct zijn interessante artikelen of gegevens centraal doorgeven zodat alle leden die onmiddellijk kunnen ontvangen en evalueren. Een flits-doorstroming van cruciale informatie is heel belangrijk op de beursvloer. De voorzitter verzamelt de beursinformatie van de adviseurs, de leden en externe bronnen en zorgt voor een vlotte rapportering naar alle leden (zie “werking” hieronder).

Werking:

Het doel van de club is de samenwerking onder de leden om een mooi rendement te halen met het beursbeleggen. Voor sommigen betekent dat zelfs een tweede inkomen of een bijkomend pensioen.

Het “verdien-model” van de Vlaming is sinds 20 jaar sterk veranderd. Weinigen kennen nog de zekerheid van een goedbetaalde vaste betrekking bij een sociaalvoelend stabiel bedrijf. Vele hoogopgeleide jongeren werken nu al op zelfstandige basis in free-lance stijl voor periodieke opdrachten of projectformules. Velen veertigers en vijftigers zien zich genoodzaakt om een tweede job erbij te nemen om behoorlijk de eindjes te kunnen knopen op het einde van de maand. We zoeken voortdurend naar meer inkomen terwijl de koopkracht door de driftige inflatie en geldontwaarding, als maar door langzaam afneemt. Ondertussen brengen onze spaarcenten niets meer op, integendeel, door de onrechtvaardige nul-rente zien we ze zienderogen wegsmelten.  Toch hebben we de perfecte oplossing naar een nieuw “verdien-model” binnen ons bereik. Maak je spaarvarken, hoe klein ook, wakker! Iedereen kan leren met succes investeren op de beurs bij het VCIB!

Om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken heeft elk clublid nu de keuze uit 3 beleggingsprofielen (uniek of combineerbaar), naargelang zijn tijdsbesteding, concentratie, belangstelling en kapitaalgrootte. In de 3 gevallen blijft steeds de “VCIB-Methodiek” gelden.

  • Wie rustig, zonder veel tijdsbesteding en risicoloos op de beursvloer wil actief zijn, kan zich terugvinden onder de koepel van de Lange-Termijn-club. Hier beleggen we met stabiele ETF’s (=aandelen- of grondstoffondsen) en aandelen met heel lage volatiliteit, die een stabiele aanhoudende stijging vertonen (“diagonaal-aandelen”). Het is zelfs voor elke belegger aan te raden om een substantieel deel van zijn portefeuille zo te beleggen.
  • De Trend-beleggers-club is dan meer gericht op leden die graag de nadruk leggen op snelle groeiaandelen die een jaarpotentieel hebben van minstens 25%. Hier is de continue opvolging van het sectorrotatie-principe van groot belang. Via de regelmatige marktscreenings kunnen we telkens de best renderende sectoren van het moment identificeren.  Dit blijft de kernbasis voor de clubportefeuille en de clubwerking.
  • Op vlak van “VIX-Trading” heeft het VCIB door de jaren heen een uitzonderlijke expertise opgebouwd. Met de laatste verfijning van de VIX-Methodiek hebben we een speciaal project opgezet om met de geïnteresseerde leden binnen de VIX-clubvia frequente signaal-tele-meetings  en een Whatsapp-groep – om de doelstelling van 100%-jaarrendement na te streven. Voor meer informatie kijk je bv. best op onze clubsite:https://www.vcib.be/het-vix-project-2019/het-vix-project-2021/

Zo kan elk lid – volgens zijn eigen temperament en beleggingsprofiel – zijn specifiek gesteld resultaat nastreven.

Beursbeleggen heeft drie pijlers:

1.De keuze van de juiste beleggingswaarden naargelang je beleggersprofiel

In de loop van de laatste jaren heeft het VCIB heel vernuftige screening-algoritmen ontwikkeld om digitaal de best geschikte aandelen en ETF’s te selecteren. Eerst worden via sector-rotatieanalyse de snelst stijgende beleggingsdomeinen geïdentificeerd. Bij de 3 beste van de 12 te bestuderen domeinen worden dan de aandelen gerangschikt volgens bepaalde parameters.  Per domein wordt telkens die nieuwe lijsten dan toegevoegd aan de vroegere selecties, waarvan de minst rendabele worden geschrapt. Zo ontstaan permanente “domein-kweekvijvers”, waarin altijd de beste aandelen kunnen teruggevonden worden. Op regelmatige wijze worden de up-to-date kweekvijverlijsten naar de leden doorgemaild met aanbeveling van de beste aandelen voor hun eigen portefeuille. Deze aandelen worden ook gekozen voor de clubportefeuille. Je kan het ook eenvoudig houden, door enkel de aandelen en ETF’s van de clubportefeuille te volgen in je eigen portefeuille.

2.Het juiste instap- en uitstapmoment bepalen voor je gekozen beleggingswaarden.

Eénmaal je de geschikte toppers (naargelang je beleggersprofiel) kent, is het belangrijk om het beleggingstraject te bepalen. De geselecteerde aandelen zijn bijna altijd klaar om onmiddellijk aan te kopen, omdat die voorwaarde reeds zit verwerkt in de screening-algoritmen. Het moeilijkste voor elke belegger is het “uitstappen” met het behoud van een maximale trajectwinst, zowel bij “long” als “short”-positie. Hiervoor kan hij echter altijd terugvallen op de VCIB-Methodiek, die – zonder enige emotie – heel betrouwbaar het perfecte aan- of verkoopsignaal geeft.

3.Het money-management: welk percentage van je kapitaal inzetten op welk beleggingsinstrument?

Aangezien we met 3 beleggingsprofielen werken kan je zelf je kapitaal verdelen over de 3 mogelijkheden, naargelang je eigen voorkeur en tijdspatroon. In de opleidingscursus wordt hieraan specifieke aandacht besteed.

De eigenlijke werking van de club loopt evenwijdig met die drie opdrachten binnen de 3 club-beleggersprofielen:

  1. Research :

Het continu verfijnen van de beleggings-methodiek : gedurende jaren reeds wordt er intens gewerkt aan de optimalisatie van de  manier om het aan- en verkoopmoment te bepalen in het beleggingstraject van een waarde. De club is echt fier op zijn sterke “VCIB-Methodiek”, die de vergelijking met peperdure beleggingssoftware kan doorstaan.

Gebaseerd op de “ideale instapvoorwaarden” worden stelselmatig ingenieuze computeralgoritmen ontwikkeld om de meest geschikte aandelen en ETF’s te filteren uit meer dan 7000 Amerikaanse beurswaarden. Aan de hand van die “filtering” worden wekelijks aan alle leden de “VCIB-SCREENINGS”-lijstjes doorgemaild met top-aandelen uit de 3 meest trendvormende sectoren van de periode volgens de  “analytische” principes van de sectorrotatie en ook gestoeld op “fundamentele” basis.

2. Snelle, efficiënte en frequente communicatie :

a.de wekelijkse werkvergadering (2u) op woensdagavond is het voetstuk van de clubwerking waarin we samen elke week de beurssectoren niet alleen analytisch maar vooral fundamenteel analyseren

b.Wekelijks worden “de Notulen van het Executief Comité” (5 à 10 pag) verstuurd waarin elk lid over het dagelijks reilen en zeilen van de beurs geïnformeerd wordt en waarin de verhandelingen in de clubportefeuille worden besproken.

c.Minstens 2 maal per maand worden “Screeninglijsten” doorgestuurd met de laatse selecties van aandelen en ETF’s uit de toonaangevende sectoren.

d.Regelmatig worden ook “Flash-meetings” (30min) gepland om 21.30u om dringende of bijzondere acties te nemen

e.Een Stuur-groepis dagelijks in contact via Whatsapp om elke beursbeweging te volgen en – indien nodig – snel in te grijpen

3. Interactieve samenwerking :

Nadat je samen met de andere deelnemers 6 cursussessies hebt  gevolgd tijdens de opleiding, leer je mekaar al wat beter kennen en kan je achteraf o.a. met die deelnemers een eigen “team” vormen om gezamenlijk aandelen en ETF’s te bestuderen. Zo fungeren al meerdere actieve studiegroepjes, aan wie telkens ook enkele hoofdsectoren van de beurswaarden zijn toegewezen.  zoals bv : technologie, energie, biotech, China, small-caps en zelfs SPAC’s.

4. “Basisopleiding” en “permanente opleiding” :

Het VCIB wil een lans breken om vakken van “elementaire financiële kennis” toe te voegen aan de eindtermen van het secundair onderwijs. De burger wordt op vlak van geldzaken dom en hulpeloos gehouden, zodat de corporatistische koepel van financiële instellingen – zonder enige tegenspraak – een grote afhankelijkheid kan kweken bij hun klanten. Het VCIB heeft ook de missie om in dit maatschappelijk onverantwoord onderricht-tekort een elementaire hulp te bieden aan zijn leden. Elk toekomstig lid zal vooraf de diepgaande basisopleiding (6 theorie sessies en 4 praktijk-workshops) volgen om exact het reilen en zeilen op de beursvloer te leren kennen. Zo leert hij een methodische aanpak, los van elke emotie, om met succes volgens 3 beleggersprofielen op de beurs te beleggen.

Het is een must voor elke Vlaming op de hoogte te zijn van de vele mogelijkheden van kapitaalbeleggen. Daarvan is het beursbeleggen één van de keuzes. Hierbij is een continue opvolging nodig van de grote evoluties die zich wereldwijd voordoen op politiek, economisch, technologisch en financieel vlak. Hierbij is een “onafhankelijke” benadering van groot belang om elke vorm van verkeerde indoctrinaties te onderkennen. Banken en financiële instellingen gebruiken het kapitaal van hun klanten in de eerste plaats om hun eigen winstoogmerk te bereiken. Binnen het kader van de “permanente opleiding” wordt elk clublid op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen binnen de financiële wereld en de beursomgeving zodat hij met kennis van zaken zijn eigen persoonlijke mening kan ontwikkelen om als mondige belegger naar voor te treden.