Disclaimer

De informatie op deze website is samengesteld door het Vlaams Centrum voor Internet-Beleggers, kortweg voortaan VCIB genoemd. Het VCIB is een beleggingsclub onder de vorm van een “feitelijke vereniging met reglement”. De administratieve zetel bevindt zich te Bellegem, Sint-Amandsdreef 10.

Algemene doelstelling

Het VCIB is een beleggingsclub met een 4-voudig doel :

  1. Opleiding geven aan de particuliere beleggerom hem de juiste én voldoende  kennis bij te brengen om aan de slag te gaan op de beursvloer. De belangrijkste cursusdoelstellingen zijn het behalen van een mooi rendement en het herleiden van de risico’s tot een minimum. Die opleiding wordt opgesplitst in een 3-daagse basiscursus bij de introductie van een nieuw lid en een permanente opleiding achteraf aan alle leden via presentaties van nieuwe thema’s gedurende de werkvergaderingen.
  2. Het uitwerken en voortdurend verbeteren – op wetenschappelijke basis – van een methodische manier van beleggen, nl de VCIB-Methodiek, die éénduidig binnen de evolutie van de stijg- of daaltrend, het juiste moment aangeeft van aankopen en verkopen om telkens het hoogst mogelijk rendement te bekomen.
  3. Permanent begeleidendoor een snel en krachtig communicatiesysteem op te zetten en te onderhouden dat de optimale in- en uitstap-signalen – gegenereerd door de VCIB-Methodiek – ogenblikkelijk doorstuurt naar alle rechthebbende leden.
  4. De particuliere belegger tijdig informeren over de trendontwikkeling– met de onderliggende oorzaken –  in elk van de 8 VCIB-beleggingsdomeinen om met kennis van zaken op het juiste moment de meest interessante keuzes te maken. Zo kan op continue wijze – via uitgekiende filteralgoritmen voor ETF’s, large-caps en small-caps – telkens de meest geschikte beleggingswaarden aangereikt worden.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door het VCIB  met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het VCIB  verstrekt door middel van deze website louter algemene informatie over het beursbeleggen. De informatie op deze website kan niet worden aangemerkt als enige vorm van direct beleggingsadvies.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door het VCIB uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel het VCIB zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Het VCIB aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

In geval een aansprakelijk wordt toegewezen aan het VCIB, zijn alle volwaardige leden, de voorzitter en de bestuursleden,  allemaal individueel in de zelfde mate aansprakelijk, zoals dit statutair is bepaald. De lijst van de leden wordt telkens geactualiseerd op het einde van ieder trimester. De laatste geactualiseerde lijst – die de aansprakelijke feiten voorafgaa-t  is hier geldig.

.

E-mailcommunicatie

De informatie uit ilcommunicatiede door het VCIB verstuurde e-mails en eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden, gebruik door anderen is niet toegestaan. De interne beleggingsinformatie is enkel gericht aan de “volwaardige clubleden”, is vertrouwelijk van aard zijn en valt onder een geheimhoudingsplicht.

Informatie van leden en derden onder elkaar.

Het VCIB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van informatie die leden onder elkaar of met derden uitwisselen, omdat de waarheidsgetrouwheid en juistheid niet door het VCIB is geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is niet toegestaan informatie uit de VCIB-opleidingscursussen te kopiëren en te verspreiden aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het VCIB of de rechtmatige toestemming van de auteur van de cursussen. U mag opleidingsinformatie enkel afdrukken of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik..

Gegevensbescherming

Het VCIB stelt hoge prioriteit aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Alle  persoonlijke informatie over de leden of belangstellende worden beschouwd als gevoelig. Daarom zal er alles aan gedaan worden om de veiligheid van de persoonlijke gegevens te waarborgen.
In de eerste plaats heeft het VCIB uw persoonlijke informatie nodig om de identiteit van de participanten vast te leggen in de gezamenlijke beleggingsportefeuille. Anderzijds worden de  persoonsgegevens ook verwerkt voor de interne communicatie, het ledenbeheer, rekeningbeheer, controle van verrichtingen en andere activiteiten als beleggingsclub.

Het VCIB neemt o.a. de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of wijziging tegen te gaan.

o.

Risicowaarschuwing

Het beleggingsadvies dat binnen het VCIB aan de leden onderling wordt verstrekt, steunt uitsluitend op een methodische benadering die door alle leden, die ze toepassen bij hun beleggingshandelingen, ook volledig  wordt onderschreven. De VCIB-Methodiek is door de jaren heen gegroeid uit de gezamenlijke bevindingen van de leden..

Het VCIB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele nadelen die voortvloeien uit effectentransacties, steunend op de VCIB-Methodiek. Als u de informatie van de Methodiek  gebruikt om effectentransacties uit te voeren, bent u als enige verantwoordelijk voor de desbetreffende transactie. Hoge winsten van andere investeerders garanderen geen vergelijkbare positieve resultaten voor de toekomst.

De handel in effecten (zoals aandelen, opties, futures, turbo’s, valuta, ETF’s en obligaties) is zeer riskant, er zijn tal van risico’s aan verbonden. Deze transacties kunnen ook leiden tot een totaal verlies en leiden tot financiële verliezen die verder gaan dan het gebruikte kapitaal. Gebruik daarom alleen kapitaal dat u economisch kunt veroorloven om te verliezen.

De fiscale behandeling van financiële instrumenten is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de respectieve belegger en kan onderhevig zijn aan toekomstige wijzigingen, die mogelijks een terugwerkende kracht kunnen hebben.

Disclaimer voor VCIB-communicatie-kanalen:

Het VCIB is niet aansprakelijk voor de persoonlijke schade van een lid  die het gevolg is van of samenhangt met:

  1. Storingen, van welke aard dan ook in communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten, ongeacht of deze software, verbindingen, apparatuur of faciliteiten door het VCIB of een derde worden beheerd.
  2. Onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van door het VCIB verstrekte interne beleggingsinformatie.
  3. Analyses, beleggingsaanbevelingen en/of andere informatie van welke aard dan ook met betrekking tot beleggingen in financiële instrumenten die voor elk lid toegankelijk is.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of verband houdend met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk.

Wijzigingen

Het VCIB behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.